Toggle 標題 日期 下載
審核委員會職權範圍 下载
提名委員會的職權範圍 下载
本公司股東提名候選人參選董事的程序 下载
董事名單與其角色和職能 下载
股東通訊政策 下载
經修訂及重列 組織章程大綱 及組織章程細則 下载
董事會多元化政策 下载
薪酬委員會職權範圍 下载